تعرفه طراحی لوگو

لوگو ترکیبی

هزار تومان ۵۰۰
 • ۲ اتود
 • ۳ ویرایش
 • حد اکثر ۶ روز کاری

لوگو حرف نماد

هزار تومان ۳۰۰
 • ۲ اتود
 • ۳ ویرایش
 • حد اکثر ۴ روز کاری

لوگو تایپ

هزار تومان ۴۰۰
 • ۲ اتود
 • ۳ ویرایش
 • حد اکثر ۴ روز کاری

لوگو تصویر

هزار تومان ۳۰۰
 • ۲ اتود
 • ۳ ویرایش
 • حد اکثر ۴ روز کاری
توسط
تومان